Make your own free website on Tripod.com

 

ขิงดองวิจิตร


วัสดุอุปกรณ์

1. มีดแกะสลัก 1 เล่ม
2. มีดบาง 1 เล่ม
3. ขิงอ่อนตามต้องการ


แบบที่ 1: กุหลาบแย้ม

วิธีทำ

1. แบ่งชมพู่ออกเป็น 3 ส่วน กรีดหยัก 5-6 รอบ สำหรับส่วนที่จะทำฝาออก 1 ส่วน แกะสลักลายตามรอยหยัก

2. ส่วนที่จะทำตัวผอบคว้านเม็ดออกให้หมด ชมพู่ม่าเหมี่ยวคว้านเม็ดออกยากเพราะแข็ง ให้ตัดออกทีละชิ้นจนหมด แกะสลักลายรักแร่หรือจะทำคิ้วโดยรอบปากผอบก็ได้
เมื่อแกะสลักเสร็จแต่ละอย่างนำไปล้างน้ำเย็นจัดคลุมผ้าขาวบางไว้

 


วิธีแกะสลักดอกรักเร่

1. เลือกขิงดังรูป ปอกเปลือกล้างน้ำสะอาด

2. ใช้มีดกรีดเป็นรูปดอกกุหลาบตูมตามแง่งของขิง เกลาแต่ละส่วนให้เป็นรูปทรงกรวยปลายมน แง่งของขิงส่วนไหนที่เล็กเกลาเป็นรูปใบไว้ดังรูป

3. แกะสลักดอก ใช้มีดแกะสลักเป็นกลีบเลี้ยงใต้ฐานส่วนที่จะทำดอกปาดเจียนให้กลีบเลี้ยงกระดกออกมา ต่อไปแกะสลักดอกกุหลาบแย้ม ใช้มีดกรีดกลีบให้คล้องซ้อนกัน 3 กลีบ ปาดเจียนแต่งให้กลีบบาง เกลาส่วนที่เหลือ แกะสลักชั้นที่ 2 โดยวิธีเดียวกันนี้จนครบทุกดอกที่เกลาไว้ดังรูป ส่วนที่เหลือเป็นใบ แกะสลักหยักเป็นรูปใบ

4. ใช้มีดแต่งก้านดอกให้กลมแลเห็นก้านดอกชัดเจน ส่วนดอกพยายามแต่งกลีบดอกชั้นนอกให้กระพุ้ง เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วนำไปแช่น้ำเย็นจัด

 

แบบที่ 2: ดอกพุดชั้นเดียว

วิธีทำ

1. เลือกขิงดังรูป ปอกเปลือกล้างน้ำสะอาด

2. ผ่าแบ่งขิงออกเป็น 2 ส่วน ตามรูปขิง ดังรูป ส่วนไหนของแง่งขิงที่ใหญ่เกลาเป็นรูปดอกบาน ส่วนที่เหลือเกลาเป็นดอกตูมและใบ (แกะสลักได้ 2 ช่อ)

3. ใช้มีด กรีดเป็นรูปดอกพุดบาน ตูม และใบ

4. แกะสลักดอกบาน เกลาขิงให้กลม หาจุดกึ่งกลาง แกะสลักเกสรเล็กๆแบ่งกลีบดอกออกเป็น 5 กลีบ ใช้มีดกรีดตามรอยที่แบ่งไว้ให้เป็นรูปกลีบดอกทั้ง 5 กลีบ ปาด เจียน แซะ กลีบดอกให้บางแล้วเกลาแต่งก้านดอกให้สวยงาม

5. แกะสลักดอกตูม เกลาให้เป็นรูปทรงกรวยแหลม โคนดอกแกะสลักกลีบเลี้ยงเล็กๆ แกะสลักดอกโดยใช้มีดกรีดเป็นเส้นเล็กๆ ให้เหมือนลักษณะกลีบดอกกำลังแย้ม แกะวิธีการเดียวกันนี้ทุกดอกตามแง่งขิงที่เกลาไว้

6. แกะสลักใบ หยักริมใบ ทำก้านกลาง เส้นใบ ทุกใบ ตามที่เกลาไว้ เมื่อแกะสลักใบเสร็จแล้ว แต่งก้านใบให้เป็นช่อสวยงาม เสร็จแล้วนำไปแช่น้ำเย็นจัด

 

แบบที่ 3 : ดอกพุดซ้อน

วิธีทำ

1. เลือกขิงดังรูป ปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาด

2. ผ่าแบ่งขิงออกเป็น 2 ส่วน ตามรูปขิง ดังรูป ส่วนไหนของแง่งขิงที่ใหญ่เกลาเป็นรูปดอกบาน ส่วนที่เหลือเกลาเป็นดอกตูมและใบ (แกะสลักได้ 2 ช่อ)

3. ใช้มีดกรีดเป็นรูปดอกพุด บาน ตูม และใบ ดังรูป

4. แกะสลักดอกบาน เกลาขิงให้กลม หาจุดกึ่งกลางแกะสลักเกสรเล็กๆ แบ่งกลีบออกเป็น 5 กลีบ ใช้มีดกรีดตามรอยที่แบ่งไว้ให้เป็นรูปกลีบดอกทั้ง 5 กลีบ ให้แต่ละกลีบซ้อนคล้องกัน แกะสลักกลีบดอก ชั้นที่ 2 ทำวิธีเดียวกับชั้นแรก แต่ให้เฉียงสับหว่างกับชั้นที่ 1 ปาดเจียนแซะกลีบดอกให้บาง แล้วแต่งก้านดอกให้สวยงาม

5. แกะสลักดอกตูม เกลาให้เป็นรูปทรงกรวยแหลม โคนดอกแกะสลักกลีบเลี้ยงเล็กๆ แกะสลักดอกโดยใช้มีดกรีดเป็นเส้นเล็กๆ ให้เหมือนลักษณะกลีบดอกกำลังแย้ม แกะวิธีการเดียวกันนี้ทุกดอกตามแง่งขิงที่เกลาไว้

6. แกะสลักใบ หยักริมใบ ทำก้านกลาง เส้นใบ ทุกใบตามที่เกลาไว้ เมื่อแกะสลักใบเสร็จแล้ว แต่งก้านใบให้เป็นช่อสวยงาม เสร็จแล้วนำไปแช่น้ำเย็นจัด

 

แบบที่ 4 : ดอกแพงพวยหนู

วิธีทำ

1. เลือกขิงดังรูป ปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาด

2. ผ่าแบ่งของออกเป็น 2 ส่วน ตามรูปขิงเกลาเป็นรูป ดอก ใบ ก้านตามแง่งของขิง (แกะสลักได้ 2 ช่อ)

3. การแกะสลักดอก เกลาของให้กลม หาจุดกึ่งกลางแกะสลักเกสรเล็กๆ แบ่งกลีบออกเป็น 5 กลีบหรือ 6 กลีบก็ได้ แกะสลักกลีบดอกให้ปลายกลีบดอกแหลมให้ครบทุกกลีบ ปาดเจียนใต้ท้องกลีบ และส่วนที่ติดกับเกสรให้เป็นแอ่งเล็กน้อย เพื่อดอกจะได้บางสวย แกะสลักเช่นนี้ทุกดอกจนครบตามแง่งขิง

4. แกะสลักใบ หยักริมใบ ทำก้านกลาง เส้นใบ ทุกใบตามที่เกลาไว้ เมื่อแกะสลักใบเสร็จแล้ว แต่งก้านใบให้เป็นช่อสวยงาม เสร็จแล้วนำไปแช่น้ำเย็นจัด

 

แบบที่ 5 : ดอกคุณนายตื่นสาย

วิธีทำ

1. เลือกขิงดังรูป ปอกเปลือกล้างน้ำสะอาด

2. ผ่าแบ่งขิงออกเป็น 2 ส่วน ตามรูปขิง ดังรูป เกลาเป็นรูป ดอก ใบ ก้าน ตามแง่งของขิง (แกะสลักได้ 2 ช่อ)

3. การแกะสลักดอก เกลาขิงให้กลม หาจุดกึ่งกลางแกะสลักเกสรเล็กๆ แบ่งกลีบออกเป็น 5 กลีบ แกะสลักกลีบดอกให้ปลายกลีบดอกมน ให้ครบทุกกลีบ ปาดเจียนใต้ท้องกลีบและส่วนที่ติดกับเกสรให้เป็นแอ่งเล็กน้อย เพื่อดอกจะได้บางสวย แกะสลักเช่นนี้ทุกดอกจนครบตามแง่งขิง

4. แกะสลักใบ หยักริมใบ ทำก้านกลางใบ เส้นใบ ทุกใบตามที่เกลาไว้ เมื่อแกะสลักใบเสร็จแล้ว แต่งก้านใบให้เป็นช่อสวยงาม เสร็จแล้วนำไปแช่น้ำเย็นจัด

 

 

ขิงดองสามรส

เครื่องปรุง

1. ขิงที่แกะสลักแล้ว
2. น้ำส้มสายชู 1 ถ้วยตวง
3. น้ำตาลทราย ? ถ้วยตวง
4. เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ
5. น้ำเปล่า ? ถ้วยตวง

วิธีทำ

1. นำขิงที่แกะสลักแล้วไปแช่ในน้ำส้มสายชูประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำออกมาล้างน้ำให้สะอาด จับเรียงผึ่งบนผ้าขาวบาง

2. นำน้ำส้มสายชู น้ำตาล เกลือ และน้ำใส่หม้อ (ถ้าต้องการมาก็เพิ่มตามส่วน) นำไปตั้งไฟจนเดือด น้ำตาลและเกลือละลายแล้ว กรองด้วยผ้าขาวบาง พักไว้ให้เย็น

3. ล้างภาชนะที่จะใส่ขิงให้สะอาด นำไปต้มหรือนึ่งฆ่าเชื้อ 5 นาที แล้วนำมาผึ่งให้แห้ง

4. ใช้ปากคีมเรียงขิงลงภาชนะ เทน้ำที่เคี่ยวไว้จนท่วมขิง ปิดฝาให้สนิท

เทคนิคการทำและการเก็บรักษา

1. การแช่ขิงในน้ำส้ม จะช่วยทำให้ขิงกรอบและเวลาดองแล้วไม่ต้องอุ่นน้ำอีก ถ้าน้ำดองหวานมาก ขิงจะรัดตัว ทำให้เหี่ยว ไม่กรอบ จึงไม่ควรให้หวานนำหน้ามาก

2. น้ำดองเข้มข้นเกินไปจะทำให้รัดตัว ขิงไม่สวย

3. ไม่ควรเก็บไว้ในที่แดดส่องถึง จะทำให้ขิงเปลี่ยนสีได้

4. ใช้เวลาดองประมาณ 3 วันก็รับประทานได้


HOME