Make your own free website on Tripod.com

การแกะสลัก

แกะสลักผักผลไม้ เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบร่ำโบราณ โดยใช้มีดเล่มเล็กบรรจงแกะเกลาผักผลไม้ให้มีความสวยงามวิจิตร อันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวิถีชีวิตการกินอยู่อย่างประณีต และได้พิถีพิถันในการจัดจานอาหารให้สวยงามด้วยการตกแต่งด้วยผักและผลไม้สลัก น่ารับประทานเป็นยิ่งนัก แต่เดิมนั้นงานศิลปะแขนงนี้ได้ถูกถ่ายทอดให้กับกุลสตรีไทยในรั้วในวังและชนชั้นสูงเท่านั้น ต่อมาคนในรั้วในวังได้กระจัดกระตายออกไปอยู่นอกรั้วนอกวัง ตามสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ความรู้งานทางด้านอาหาร ตลอดจนความรู้งานแกะสลักผักผลไม้ จึงได้ถูกเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปนับแต่บัดนั้น